1 விமானத்தில் 24 Drones-களை வைத்து அடிக்கபோகும் இந்தியா!வெளியானது இந்தியாவின் ரகசிய திட்டம்!

1 விமானத்தில் 24 Drones-களை வைத்து அடிக்கபோகும் இந்தியா!வெளியானது இந்தியாவின் ரகசிய திட்டம்!

1 விமானத்தில் 24 Drones-களை வைத்து அடிக்கபோகும் இந்தியா!வெளியானது இந்தியாவின் ரகசிய திட்டம்!

#newultimate #IndiaChina #இந்திய

Pin It on Pinterest

Share This